Wszystko dla kreatywnych

Enfocus PitStop Pro 2018

Kategoria:

Program Enfocus PitStop Pro 2018 (plug-in do Adobe Acrobat – do wersji Professional lub Standard) stał się niezastąpionym programem dla profesjonalistów z branży poligraficznej. Dzięki niemu, w ostatniej chwili można dokonać daleko idącej edycji i korekty plików PDF. Poprawek dokonuje się w trybie interaktywnym, automatycznie lub ręcznie. Potężna i efektywna technologia Certified PDF® pozwala na śledzenie kolejno dokonywanych zmian w pliku PDF, oraz ustalenie autorów edycji i napraw.

Edytuj plików PDF, bez potrzeby wychodzenia z enfocus PitStop Pro!

PitStop Pro pomaga użytkownikom dokonywanie korekt błędów typograficznych, zmiany przestrzeni kolorystycznych,modyfikowania niewłaściwej geometrii strony oraz setki innych problemów występujących w plikach PDF.

Teraz wersja 2017 czyni możliwym korektę koloru, dostosowanie i wyostrzanie obrazków, jak również edycję, tworzenie lub zastępowanie blend (blends) – wszystko to za pośrednictwem znanego panelu sterowania (interface’u) PitStop’a Pro.

Obecna sytuacja wymaga wielu różnych lub bardzo ogólnych Profili preflight’u, które mogą zostać użyte dla różnego typu prac, ale w rezultacie tego mniej dokładnych i specyficznych korekcji.

Przekrój nowych narzędzi edycji

Edytowanie krzywej obrazu poprzez PitStop’a

Możesz pracować na całym obrazku lub na indywidualnych separacjach, w zależności od wymaganych korekcji koloru — dokonywanie dopasowania świateł, cieni lub dowolnego procesu kolorów. Dodatkowa kontrola koloru, może zostać dodana do krzywej w celu dokonania precyzyjniejszej korekty wejściowej lub wyjściowej wartości procentowej kontroli punktu na krzywej wprowadzając precyzyjne wartości.

Dostosowanie Jasność/Kontrast – Nowy suwak kontrolny pozwala na interaktywne dostosowanie 
i podgląd

Ta nowa opcja w Inspektorze pozwala na ogólną zmianę jasności i kontrastu 
w celu poprawy jakości obrazu.
Nowe Akcje edycji obrazu – Automatyzacja dostosowania do krzywych obrazu, Jasność/Kontrast Maski Wyostrzania z Listami Akcji

Edycje krzywych obrazu (image color curves) mogą zostać nagrane jako Akcje i mogą zostać użyte w celu automatycznej korekcji. Maski wyostrzania (Unsharp Masking) oraz Jasność/Kontrast (Brightness/Contrast) są również dostępne jako Akcje automatycznego dostosowania obrazków. Te akcje mogą łączyć się z Listy Akcji (Action Lists) 
i mogą być używane zarówno w PitStop Pro jak i PitStop Server.

 

Edycje mieszania (Blend editing) – Mieszania, cieniowania (shadings), gradienty, winiety; jakkolwiek to nazwiesz, PitStop Pro może to teraz tedytować.

Istniejące mieszania (blend) w obrębie PDF’a mogą teraz być dostosowane i poddane korekcie lub skasowane i zastąpione. 
W sytuacji w której chcesz zastąpić jasne światła przez cienie 
lub tylko chcesz zmodyfikować kolor mieszania, PitStop Pro posiada teraz stosowne narzędzia do tego celu. Możesz nawet zastąpić uprzednie przejście tonalne poprzez nowo utworzone przejście tonalne w celu eliminacji paskowania (banding) w oryginalny przejściu tonalnym. Wartościowe nowe narzędzia zawierają właściwości zmian początku i końca przejścia tonalnego, zmianę obrotu przejścia tonalnego, przełączenie pomiędzy liniowym i centrycznym gradientem, dodawanie nowych punktów kontroli i kolorów oraz zmianę kolorów gradientu.

Wyrównaj i przestrzeń (Align and space)

PitStop Pro 2018 zawiera również nowe narzędzie wyrównywania obiektów (Align Objects), które pozwala na wielu zaznaczonym obiektom na łatwe dopasowanie lub łatwe ustawienie rozmieszczenia. Obiekty mogą być automatycznie uporządkowane, więc mogą zostać dopasowane do wspólnej lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi. Bądź też dostosowane do poziomu lub pionu względem wspólnego środka. Ta nowa funkcjonalność również pozwala na zadanie pożądanego dystansu pomiędzy zaznaczonymi elementami.

Maska Wostrzania (Unsharp Masking (USM)) – Wyostrzanie wybranych obrazków, z kontrolą wielkości promienia (radius) oraz progu (threshold)

Maska wyostrzania może być łatwo zastosowana do indywidualnych lub wielu równolegle zaznaczonych obrazków.

Grupowanie/rozgrupowanie

Wiele obiektów w obrębie pliku PDF mogą być teraz wybrane poprzez użytkownika i razem zgrupowane. Zgrupowane elementy znacznie łatwiej i efektywniej poddać ręcznej manipulacji.

Wsparcie dla języka polskiego

PitStop Pro 2018 jako jeden z wielu języków obsługi oferuje również j. polski.

 Lepsze i dokładniejsze narzędzia wsparcia obsługo koloru:

 • możliwość uaktywnienia maski podpowiadającej jakie obszary posiadają sumaryczne pokrycie farbą większe niż np. 300%
 • udoskonalone narzędzie pipety służącej do wybiórczego pomiaru (Eye dropper), obsługującej również tryb nadruku (overprint)
 • łatwe dodawanie nowego koloru SPOT, stało się również możliwe importowanie „palety Swatch z Photoshopa” zapisanej w formacie CSV, lub też biblioteki kolorów z Photoshopa zapisanej w formacie ASE
 • łatwe dostosowanie preferencji PitStopa dzięki funkcji edytora preferencji oraz funkcji dostosowania preferencji PitStopa z Acrobatem poprzez funkcję „Sync with Acrobat”.

Łatwe zmniejszanie rozmiaru pliku

 • dzięki nowej akcji dostępnej w panelu Zmian Globalnych (Global Change) możliwe jest usunięcie zbędnych elementów (grafiki oraz wektorowych) znajdujących się poza obszarem brutto (Bleed Box).

Przekonstruowany panel Listy Akcji (Action List)

 • uproszenie obsługi panelu Listy Akcji ma na celu bardziej intuicyjne tworzenie własnych akcji naprawczych, czyniąc te ruchy łatwiejszymi dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Bardziej intuicyjna obsługa „Page Box”oraz „Guides”

 • dzięki palecie „Design Layout” w łatwiejszy sposób można obsługiwać linie pomocnicze „Guides” oraz zmieniać rozmiar elementów składowych „Page Box”.

Wzrost szybkości

 • Zmniejszenie czasu dotyczący otwierania dokumentów w środowisku PitStopa jak też czasu potrzebnego na inspekcję wstępną (preflight).

PitStop Professional – możliwości

PitStop Pro zawiera imponujący zestaw narzędzi m.in.: edytor tekstu, narzędzie do zamiany i konwersji kolorów, możliwość przesuwania, obrotu, skalowania obiektów i wiele innych.

Dzięki programowi PitStop Professional możliwe są także zmiany wszystkich dostępnych atrybutów plików PDF. Jeśli potrzebne są modyfikacje w całym dokumencie, dokonuje się tego przy pomocy narzędzia “Global Change” (zmiany globalne). Wykonywanie powtarzalnych zadań automatyzuje się przy pomocy narzędzia “Action List” (listy akcji). Dużym ułatwieniem w PitStop’ie jest interaktywne definiowanie i zmienianie listy akcji. Dostępne w PitStop’ie profile sprawdzające zgodne są ze specyfikacjami PDF/X oraz “Ghent PDF Workgroup”. Pozwalają one na sprawdzenie wszystkich krytycznych elementów i na automatyczną korektę najczęściej popełnianych błędów. Narzędzie “Navigator” jest bardzo przyjazne dla użytkownika i znacznie przyspiesza pracę z plikiem PDF, przez jasne wskazanie miejsca jego występowania Usuwanie zauważonych w ostatniej chwili usterek trwa kilku sekund.

Nawet gdy problem jest bardziej złożony, Pit Stop Pro posiada właściwe narzędzia pomocne w naprawie. Np. w sytuacji, gdy brak jest informacji o obszarze “Trim Box”, dzięki uprzednio przygotowanemu szablonowi z właściwymi ustawieniami TrimBox (obszar netto) oraz BleedBox (obszar brutto), można sprawnie dodać te elementy do pliku PDF.

Pomocne “Global Changes”

W pracy nad wielostronicowymi plikami PDF, wielce pomocnym narzędziem staje się panel “zmian globalnych” (Global Changes).
Każda ze zmian globalnych, może zostać dostosowana do lokalnej potrzeby jaka zaistniała na danej stronicy PDF, oraz w automatyczny sposób może być zastosowana dla pozostałych stronic danego pliku PDF.

Precyzyjne informacje dotyczące inspekcji wstępnej (“preflight”)

Wbudowany “silnik preflight’u” (który napędza to oprogramowanie) sprawdza wszystkie aspekty PDF-a, aby wykryć: brakujące fonty, niewłaściwe przestrzenie kolorystyczne, zbędne kolory, obiekty graficzne nie posiadające obszaru na spad (bleed) oraz wiele innych…

PitStop wspiera takie standardy jak PDF/X, standardy i specyfikacje opracowane przez organizację “Ghent PDF Workgroup”, jak również specyfikacje opracowywane przez wydawców, drukarnie oraz użytkowników. Za pośrednictwem raportowania można w szybki sposób pozyskać listę wszystkich problemów jakie zaistniały w danym pliku PDF, lub też poprzez użycie narzędzia “Navigator” można dotrzeć do każdego błędu z osobna. Z poziomu narzędzia “Navigator” możliwe są również korekty pliku PDF.

Certyfikacja plików PDF

Kiedy jest istotne, aby wiedzieć, kto dokonał inspekcji na danym PDF-ie i jakie zmiany zostały wprowadzone w ramach niezbędnej korekty do PDF-a, ale już po inspekcji, nieoceniona staje się technologia “Certified PDF technology”.

Dzięki niej możliwe jest wpisanie (dołączenie) do struktury pliku PDF dodatkowych informacji o inspekcji oraz kolejnych wersjach danego pliku PDF, oraz wzbogacanie o certyfikat zgodności z danym standardem inspekcji wstępnej (preflight). Standard może być wybrany z gotowej listy dostępnej w PitStopie, ale standardem może być także nasz samodzielnie stworzony profil sprawdzający. Wówczas możemy traktować go jako własny profil do certyfikacji plików PDF. Dzięki temu, że nadchodzące pliki PDF można już rozpoznać i nie przetwarzać ponownie w dalszych procesach – gdyż są już poprawne i posiadają status certyfikowanego PDF (Certified PDF) jaki uprzednio został im nadany – oszczędzamy wiele czasu.

 

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Enfocus PitStop Pro 2018

699 € netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter