Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Zarządzanie kolorem i kontrola projektu - specjalistyczny

Kategoria: DTP,

Poziom: specjalistyczny

Czas trwania: 32 godzin

Cena: 2200 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Zarządzanie kolorem i kontrola projektu – pakiet zintegrowany to czterodniowe szkolenie, które swym zakresem obejmuje Zarządzanie kolorem oraz Adobe Acrobat Pro i PitStop Pro.

Podczas zajęć uczestnicy poznają zastosowanie zasad Color Management’u  w praktyce i wykorzystają PitStop Pro w procesie weryfikacji i kontroli projektów. 

Dla kogo jest to szkolenie:

Zajęcia te zostały przygotowane dla wszystkich zainteresowanych poprawnym przygotowaniem publikacji do druku na poziomie specjalistycznym. 

Najbliższe terminy

Etap I: Zarządzanie kolorem
16-17 maja 2019

Etap II: PitStop Pro i Acrobat Pro – weryfikacja i kontrola projektu
29-30 kwietnia 2019

Czego nauczymy?

Etap I

PitStop Pro i Acrobat Pro – weryfikacja i kontrola projektu

  • Sprawdzania poprawności przygotowanych lub otrzymanych plików PDF
  • Korzystania z automatyzacji i schematów
  • Operowania grafikami w zapisanymi w różnych formatach
  • Edycji tekstu i podmiany czcionek
  • Definiowania i używania profili koloru
  • Zarządzania farbami dodatkowymi „spot”
  • Tworzenia własnych profili sprawdzających
  • Interpretacji raportów sprawdzających

 

Etap II

Zarządzanie kolorem

W trakcie zajęć zapoznasz się z pojęciem widma, modelami i przestrzeniami barw, zjawiskami wpływającymi na subiektywny odbiór kolorów. Nauczysz się mierzyć i porównywać kolory tak, jak robią to profesjonaliści.
Samodzielnie przeprowadzisz pełny proces kalibracji wysokiej jakości monitora graficznego EIZO, a następnie wykonasz dla niego pomiary kontrolne. Uzyskane wyniki zostaną szczegółowo omówione i przeanalizowane.
Dowiesz się jak prawidłowo wykalibrować skaner i jak profilować fotografowaną scenę przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego.
Poznasz nowoczesne metody uzyskiwania zgodności obrazu wyświetlanego i drukowanego w oparciu o profile ICC. Nauczysz się prawidłowo konwertować obrazy do właściwych przestrzeni barwnych, aby uzyskać największą możliwą zgodność kolorów (do tego celu konieczna jest znajomość programu Adobe Photoshop). Dowiesz się jak prawidłowo stosować profile ICC w codziennej pracy w programach pakietu Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign).
Zmierzysz i obejrzysz widma różnych źródeł światła oraz przekonasz się, jak ogromny wpływ na ocenę barw ma prawidłowe oświetlenie.
Samodzielnie wydrukujesz proof korzystając z profesjonalnego plotera (Canon iPF6450) wyposażonego w głowicę spekstrofotometryczną oraz wszechstronnego oprogramowania do sterowania ploterami EFI Fiery XF 6.0 pozwalającego m.in. na automatyczną certyfikację proofa. Uzyskane wyniki zostaną dokładnie przeanalizowane i omówione.
Na koniec porównasz wykonany proof z obrazem na monitorze i samodzielnie ocenisz zgodność.
Cała wiedza przekazana zostanie w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia bez użycia skomplikowanych pojęć i wzorów matematycznych.
Na zajęciach zawsze znajdzie się czas na pytania i omówienie realnych problemów, jakie spotykasz w swojej pracy. Jeśli chcesz, przynieś ze sobą przykładowe pliki prac, które chciałbyś zobaczyć na proofie.

Czego oczekujemy?

Wymagania wstępne dla uczestników:

  • dobra znajomości obsługi komputera,
  • znajomoś programu Adobe Photoshop,
  • mile widziana znajomość innych programów graficznych.

Program

Etap I
PitStop Pro w Adobe Acrobat Pro

PitStop Pro w Adobe Acrobat Pro

 • Zestaw palet
 • Ustawienia widoku
 • Obszary roboczy – przegląd i edycja
 • Zarządzanie ustawieniami – Preset Manager

 Praca z dokumentami PDF

 • Obszary: grafiki, obcięcia, spadów
 • Sprawdzanie własności obiektu
 • Narzędzia kopiuj – wklej własności
 • Cofnij / ponów

Inspekcja – Preflight

 • Parametry inspekcji
 • Dodawanie zadań inspekcji (Action)
 • Tworzenie profilu
 • Uruchamianie inspekcji
 • Raport po inspekcji
 • Śledzenie błędów, problemów, ostrzeżeń – Enfocus Navigator

 Edycja obiektów

 • Zaznaczanie obiektów do edycji
 • Zastępowanie obiektu
 • Zmiana parametrów przezroczystości
 • Zmiany koloru tekstu i obiektów wektorowych
 • Obroty, skalowanie i pochylanie obiektów
 • Edycja krzywych
 • Zmiana rozdzielczości obrazów pikselowych

 Praca z tekstem

 • Zaznaczanie tekstu
 • Edycja wierszami
 • Edycja akapitów
 • Edycja tekstu pionowego
 • Zmiana parametrów czcionki

 Zadania do wykonania (Actions)

 • Lista zadań
 • Typy zadań
 • Tworzenie listy zadań
 • Szybkie uruchomienie zadań (QuickRuns)

Etap II

Zarządzanie kolorem

Światło i kolor

 • fizyczna natura światła
 • rodzaje źródeł światła
 • temperatura barwowa światła
 • czym jest i skąd się bierze barwa
 • trójchromatyczny model percepcji barw
 • model addytywny
 • model substraktywny
 • postrzeganie barw przez kontekst
 • rola otoczenia i oświetlenia w postrzeganiu barw
 • widmo światła
 • zjawisko fluorescencji

 Barwa w zapisie cyfrowym

 • narzędzia do pomiaru koloru (densytoemtr, kolorymetr, spektrofotometr)
 • cyfrowy zapis koloru i obrazu
 • przestrzenie barwne L*a*b*, RGB, CMYK
 • formaty plików
 • pomiarowa i subiektywna ocena różnic kolorów (delta E)
 • gamut
 • porównanie trójwymiarowych modeli przestrzenie barw

 Metameryzm

 • wpływ na odbiór barw przez człowieka i urządzenia pomiarowe
 • wpływ na ocenę proofów i wydruków
 • rola prawidłowego oświetlenia w ocenie barw

 Urządzenia czytające i tworzące obraz

 • skaner
 • cyfrowy aparat fotograficzny
 • monitor
 • drukarka
 • techniki druku (skrót)
 • gęstość optyczna

 Profile ICC

 • koncepcja profili ICC
 • zakres informacji zapisanych w profilach ICC
 • klasyfikacja profili
 • ograniczenia profili
 • tworzenie profili ICC
 • wzorce pomiarowe

Monitor – kalibracja i profilowanie

 • ustawienia panelu monitora
 • kalibracja i profilowanie przy pomocy spektrofotometru i kolorymetru
 • ustalanie docelowych wartości temperatury barwowej, gammy i luminancji
 • ocena wyników kalibracji i jakości monitora
 • generowanie profilu ICC monitora

 Skaner – kalibracja i profilowanie

 • ustawienie prawidłowych parametrów skanowania
 • skanowanie wzorca
 • pomiar wzorca i generowanie profilu ICC skanera

 Aparat cyfrowy – profilowanie sceny

 • format RAW
 • wzorzec ColorChecker
 • tworzenie profilu sceny zdjęciowej
 • użycie wygenerowanego profilu dla automatycznej korekcji barw

 Drukarka – kalibracja i profilowanie

 • ustalenie prawidłowych warunków wydruku
 • techniki druku a jakość obrazu
 • wpływ papieru i barwników na jakość wydruku
 • czynniki wpływające na stabilność koloru w czasie
 • wydruk wzorca
 • pomiar wzorca i generowanie profilu ICC drukarki

 Ustawienia systemu i programów

 • instalacja profilu ICC w systemie (Mac OSX, Windows)
 • ustawienie i synchronizacja programów Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator

 Praktycznie użycie profili ICC

 • profile domyślne
 • przyporządkowywanie profili
 • wbudowywanie i usuwanie profilu
 • konwersja przestrzeni z wykorzystaniem profili
 • strategia pracy z profilami w złożonych dokumentach
 • utrzymanie prawidłowej interpretacji barw pomiędzy osobami współpracującymi

Proof

 • Omówienie cech oprogramowania używanego do drukowania proofów (z wykorzystaniem programu EFI Fiery XF)
 • Pomiarowe paski kontrolne, ich cechy i zastosowanie
 • Tworzenie pracy dla proofera uzupełnionej o pomiarowe paski kontrolne
 • Wydruk proofa z automatyczną certyfikacją (z wykorzystaniem plotera Canon iPF6450 z głowicą spektrofotometryczną)
 • Certyfikacja automatyczna i ręczna
 • Omówienie certyfikatu i analiza uzyskanych wyników

Symulacje przestrzeni barw

 • Soft Proof – wady i zalety symulacji ekranowych
 • Hard-Copy Proof – możliwości i ograniczenia przy tworzeniu wydruków próbnych
 • warunki prawidłowej oceny proofa
 • testy kontrolne poprawności kolorystycznej proof

 

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.